Algemene Voorwaarden Van der Meer Investigative Psychologists

Artikel 1. Begripsomschrijvingen In het volgende wordt verstaan onder:
 • Algemene Voorwaarden: de in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden geldend voor de door Van der Meer Investigative Psychologists geleverde diensten.
 • Derden: de door in Van der Meer Investigative Psychologists het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst ingeschakelde derden.
 • Diensten: de diensten geleverd door Van der Meer Investigative Psychologists bestaande uit op maat verstrekte consultancy werkzaamheden en exclusieve trainingen op het gebied van het voorkomen en managen van bedreiging, afpersing en/of stalking van publieke personen, directeuren, Human Resource medewerkers, bekende Nederlanders en anderen alsmede het verstrekken van adviezen met betrekking tot onderzoeksmethoden voor grootschalig opsporingsonderzoeken.
 • Medewerker: de persoon die in dienst van dan wel in opdracht van Van der Meer Investigative Psychologists werkzaamheden verricht.
 • Opdracht: de opdracht tot dienstverlening aan Van der Meer Investigative Psychologists verstrekt door opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: het bedrijf dat, of de persoon die de Opdracht verstrekt.
 • Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst dan wel enig andere overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van Van der Meer Investigative Psychologists van toepassing zijn.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en facturen terzake van de Diensten tussen Opdrachtgever en Van der Meer Investigative Psychologists.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en/of nieuwe opdrachten van Opdrachtgever.
 • Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden nog van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud dat de strekking van de Algemene Voorwaarden behouden blijft.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Van der Meer Investigative Psychologists in het kader van uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 • De Overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de offerte door Opdrachtgever, tenzij herroeping door onverwijld Van der Meer Investigative Psychologists plaats vindt na acceptatie. De Overeenkomst zal door Van der Meer Investigative Psychologists schriftelijk aan Opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 4. Gebruikmaking van Derden
 • Van der Meer Investigative Psychologists is bevoegd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van diensten van Derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijk inhuur van personeel. De gebruikmaking van diensten van Derden door Van der Meer Investigative Psychologists laat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Van der Meer Investigative Psychologists voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen onverlet.
Artikel 5. Tussentijdse wijzigingen/aanvullingen
 • Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de feitelijke omstandigheden daarvan een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen partijen in tijdig overleg de oorspronkelijke Overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen.
 • Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat om de Overeenkomst behoorlijk te vervullen, een wijziging of uitbreiding nodig is van de te verrichten werkzaamheden, dan zijn beide partijen verplicht mee te werken aan een desbetreffende wijziging van de Overeenkomst.
 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de Opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande Overeenkomst wenst te wijzigen, dan zal behoudens het in de vorige leden geregelde, zulks alleen kunnen indien een aanvullende of nieuwe Overeenkomst tussen partijen wordt afgesloten.
Artikel 6. Tarieven / Prijzen / Wijzigingen / Vaste Prijs
 • Alle overeengekomen tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere belastingen, heffingen en rechten.
 • Tijdens de looptijd van de Overeenkomst heeft Van der Meer Investigative Psychologists het recht het overeengekomen tarief dan wel de overeengekomen prijzen te wijzigen indien kostprijsverhogende omstandigheden daartoe nopen. Opdrachtgever wordt drie (3) maanden van te voren schriftelijk op de hoogte gesteld van deze wijziging. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging, dan is Opdrachtgever gerechtigd binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.
 • Indien tussen het moment van uitbrengen van de offerte en het aangaan van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden, is Van der Meer Investigative Psychologists gerechtigd de voorgestelde prijzen in de offerte te verhogen.
 • Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde Diensten en tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van het werk, omvangrijker en/of meer tijd in beslag neemt dan ingeschat, waardoor in redelijkheid niet van Van der Meer.
 • Investigative Psychologists kan worden verwacht de Diensten te verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is Opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan Van der Meer Investigative Psychologists te betalen conform de gebruikelijke prijzen van Van der Meer Investigative Psychologists.
Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst
 • Van der Meer Investigative Psychologists zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Van der Meer Investigative Psychologists heeft ten aanzien van de door haar te verrichten Diensten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 • Het is Van der Meer Investigative Psychologists toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever Derden en Werknemers in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst en om bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Derden te laten verrichten. Van der Meer Investigative Psychologists zal ervoor zorg dragen dat door haar ingeschakelde Derden en Werknemers eveneens zullen handelen conform artikel 10 (geheimhoudingsverplichting).
Artikel 8. Informatieplicht Opdrachtgever
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van der Meer Investigative Psychologists aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede toegang tot werkruimte, personen e.d. tijdig aan Van der Meer Investigative Psychologists worden verstrekt.
 • Opdrachtgever garandeert de kwaliteit en de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, alsmede de volledige en tijdige oplevering van deze gegevens. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig door Opdrachtgever aan Van der Meer Investigative Psychologists zijn verstrekt, heeft Van der Meer Investigative Psychologists het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten conform de gebruikelijke tarieven van Van der Meer Investigative Psychologists aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Van der Meer Investigative Psychologists is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Van der Meer Investigative Psychologists is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Van der Meer Investigative Psychologists kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 9. Overmacht
 • In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Van een geval van overmacht zal, onder overlegging van de bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van der Meer Investigative Psychologists geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van der Meer Investigative Psychologists niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake van overmacht bij Van der Meer Investigative Psychologists indien de volgende situaties zich voordoen: alle omstandigheden als gevolg waarvan de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd en die buiten de wil van Van der Meer Investigative Psychologists is gelegen, en waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend is begrepen staking van het Werknemers, files, storingen in het computernetwerk van Van der Meer Investigative Psychologists, storingen in de stroomvoorziening, het niet tijdig beschikken over van Opdrachtgever benodigde gegevens, ongevallen, ontploffingen, meer brand en ziekte van Werknemers.
 • Indien Van der Meer Investigative Psychologists bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, tenzij het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 • Van der Meer Investigative Psychologists is aansprakelijk voor door haar medewerkers verrichte werkzaamheden.
 • Van der Meer Investigative Psychologists is niet aansprakelijk voor alle ten gevolge van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever, diens personeel of derden geleden verliezen, schade of letsel tenzij deze te wijten zijn aan grove schuld of nalatigheid van Van der Meer Investigative Psychologists. Tevens is Van der Meer Investigative Psychologists niet aansprakelijk voor directe gevolg en/of vervolgschade.
 • Aansprakelijkheid van Van der Meer Investigative Psychologists voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door Van der Meer Investigative Psychologists afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald.
 • Indien Van der Meer Investigative Psychologists geen aansprakelijkheidsverzekering heeft of om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde aansprakelijkheidsverzekering van Van der Meer Investigative Psychologists mocht plaatsvinden, zal de totale aansprakelijkheid van Van der Meer Investigative Psychologists in geen geval hoger dan het bedrag dat Opdrachtgever verschuldigd is of is geweest aan Van der Meer Investigative Psychologists over de dan verstreken periode van de Opdracht, met een maximum van het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 • Opdrachtgever vrijwaart Van der Meer Investigative Psychologists voor eventuele aanspraken van Derden, daaronder begrepen personen werkzaam bij Opdrachtgever, die in verband met of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade geheel of gedeeltelijk aan Van der Meer Investigative Psychologists kan worden toegerekend.
 • Indien Van der Meer Investigative Psychologists op basis van de bepalingen uit hoofde van het onderhavige artikel aansprakelijk is jegens Opdrachtgever, is Van der Meer Investigative Psychologists bevoegd om in overleg met Opdrachtgever en voor eigen rekening, deze toerekenbare tekortkoming te herstellen of de uit de toerekenbare tekortkoming voortvloeiende schade te beperken en/of op te heffen.
 • Onverminderd de aan Van der Meer Investigative Psychologists toekomende rechten voortvloeiend uit de wet of Overeenkomst, zal bij gebreke van tijdige betaling Opdrachtgever geacht worden zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in verzuim te zijn en zal hij alsdan naast het verschuldigde bedrag hierover de dan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd zijn over het openstaande factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de betaling is uitgebleven, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 • Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting van betaling of verrekening, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon is.
Artikel 11. Geheimhouding
 • Iedere partij staat er voor in dat alle voor, gedurende en na het aangaan van de Overeenkomst ontvangen informatie vertrouwelijk zal worden behandeld, behoudens voorzover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming zullen partijen informatie ontvangen van de andere partij op geen enkele wijze bekendmaken aan derden dan wel gebruiken anders dan in het kader van de Overeenkomst.
 • In de afzonderlijke Overeenkomst kunnen nadere regels omtrent de geheimhouding worden vastgelegd.
Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst
 • Ieder der partijen heeft in de hieronder beschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden:
   • Opdrachtgever: indien Van der Meer Investigative Psychologists toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitvoering van haar werkzaamheden en Van der Meer Investigative Psychologists haar tekortkoming niet kosteloos herstelt binnen een periode van dertig dagen na ontvangst van een aangetekende brief waarin Van der Meer Investigative Psychologists in gebreke is gesteld.
   • Iedere partij: wanneer de wederpartij enige overige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt welke van een zodanige ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting der Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de niet-nakomende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft binnen dertig dagen na ontvangst deze verplichting na te komen respectievelijk stappen te ondernemen om dit te corrigeren.
   • Iedere partij: indien door de wederpartij schuldsanering of surséance van betaling is aangevraagd, dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
   • Iedere partij: indien de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend;
   • Iedere partij: indien de wederpartij onder curatele wordt gesteld;
   • Iedere partij: wanneer op een aanmerkelijk deel van de bezittingen van de wederpartij executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen na de beslaglegging wordt opgeheven.
 • De ontbinding van de Overeenkomst heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg, dat nakoming van de Overeenkomst niet langer verplicht is.
 • Ontbinding van de Overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief aan de andere partij.
Artikel 13. Intellectueel eigendoms-/auteursrechten
 • Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventueel overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom in alle documentatie, beeldmateriaal, know how en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens Van der Meer Investigative Psychologists zijn beschikbaar gesteld en/of geleverd aan Opdrachtgever, blijven berusten bij Van der Meer Investigative Psychologists. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die documentatie, beeldmateriaal, know how en andere informatie van Van der Meer Investigative Psychologists zonder de schriftelijke toestemming van Van der Meer Investigative Psychologists te kopiëren, aan derden beschikbaar te stellen, te verkopen, openbaar te maken of op enig andere wijze aan derden bekend te maken. Opdrachtgever dient alle van Van der Meer Investigative Psychologists ontvangen informatie en know how strikt vertrouwelijk te behandelen. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan om deze informatie en know how aan te wenden voor andere gevallen dan waarin bij de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan documentatie, beeldmateriaal, know how en andere informatie (zelfs indien deze zijn vervaardigd in samenwerking of voor rekening van Opdrachtgever) en de zaken die daarmee vervaardigd zijn te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Meer Investigative Psychologists of op een andere wijze te gebruiken dan waarop bij de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is voorzien. Documentatie e.d. blijven eigendom van Van der Meer Investigative Psychologists, ook indien zij zijn vervaardigd op verzoek van Opdrachtgever en/of de kosten van vervaardiging aan Opdrachtgever in rekening zijn gebracht. Indien bij de nakoming van de Overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven kunnen worden geroepen, komen deze rechten toe aan Van der Meer Investigative Psychologists en zullen deze rechten voorzover noodzakelijk door Opdrachtgever aan Van der Meer Investigative Psychologists worden overgedragen. Opdrachtgever zal deze rechten in geen enkel geval trachten te verwerven.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Van der Meer Investigative Psychologists te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 • Het is Van der Meer Investigative Psychologists toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten tegen de als dan geldende prijzen.
 • Opdrachtgever vrijwaart Van der Meer Investigative Psychologists tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een product, gemaakt c.q. verricht volgens specificaties van Opdrachtgever. Deze vrijwaring geldt tevens wanneer Van der Meer Investigative Psychologists in opdracht van Opdrachtgever wijzigingen in een bestaande zaak of werk dient aan te brengen.
Artikel 14. Betaling
 • Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum betaald te worden.
 • Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Van der Meer Investigative Psychologists kenbaar te worden gemaakt. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen, laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever op grond van de factuur onverlet.
 • Van der Meer Investigative Psychologists is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door Van der Meer Investigative Psychologists, bij gebreke waarvan Van der Meer Investigative Psychologists niet gehouden is met de uitvoering van de Overeenkomst door te gaan, zonder dat zij dienaangaande op enigerlei wijze in verzuim is.
 • Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag op basis van de factuur niet of niet volledig betaald heeft binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een rente van tien (10)% verschuldigd, tenzij de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119(a) BW hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt, waarbij een deel van de maand tot een volle maand wordt gerekend. In dit geval is Van der Meer Investigative Psychologists tevens gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 • Bij niet tijdige of onvolledige betaling is Opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 1.500. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris advocaat of gemachtigde, maar zullen omvatten de volledig door Van der Meer Investigative Psychologists gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijke door Van der Meer Investigative Psychologists te betalen kosten aan salaris en verschotten van haar advocaat of gemachtigde en de gerechtsdeurwaarder en overige kosten. Als bewijs van de kosten in rechte kunnen onder meer gelden de facturen van voornoemde ingeschakelde personen.
Artikel 15. Nakoming Algemene Voorwaarden
 • Het nalaten van een van de partijen om na verloop van tijd enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van een van diens verplichtingen, impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten. Partijen mogen slechts een beroep doen op de in dit lid vervatte bepalingen binnen twaalf maanden na ontstaan van het desbetreffende recht.
Artikel 16. Toepasselijk recht en Geschillen
 • De Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 • Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een Overeenkomst, alsmede elk ander geschil terzake van of in verband met de Opdracht, hetzij juridisch hetzij feitelijk, geen uitgezonderd zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Arbiters zullen beslissen naar de regelen des rechts De plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn. Niettemin heeft Van der Meer Investigative Psychologists het recht Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.
 • Een geschil is aanwezig indien een van de partijen zulks in een aangetekende brief, onder opgave van redenen en vergezeld van de bewijsstukken aan de wederpartij kenbaar maakt.
Artikel 17. Privacy en cookies
 • De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Van der Meer Investigative Psychologists verstrekt, zal Van der Meer Investigative Psychologists zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 • Van der Meer Investigative Psychologists handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Van der Meer Investigative Psychologists zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 • Van der Meer Investigative Psychologists mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 • Het is Van der Meer Investigative Psychologists niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 • De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 • Bij het bezoeken van de website kan Van der Meer Investigative Psychologists informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 • De informatie die Van der Meer Investigative Psychologists verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 • Van der Meer Investigative Psychologists mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 • Van der Meer Investigative Psychologists zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 • De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 • De Wederpartij gaat akkoord dat Van der Meer Investigative Psychologists de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.